Özel Hekimlik Komisyonu

YÖNERGE

Amaç

Bu yönerge Tekirdağ Tabip odasında kurulmuş olan Özel Hekimlik Komisyonunun görev ve çalışma alanlarını, çalışma ilkeleriyle yöntemlerini belirler.

Dayanak

Bu yönerge 6023 TTB hakkında kanun uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Bu metinde geçen Oda: Tekirdağ Tabip Odasıdır,ÖHK: Özel hekimlik komisyonudur,Yürütme kurulu: Komisyonun yönetimini üstlenen, etkinlikleri planlayan, uygulayan ve Tekirdağ Tabip Odası Yönetim kuruluna karşı sorumlu olan kuruldur.Alt kurul: ÖHK içinden kurulan, özerk, hekimlerin çalışma şekillerine göre oluşturulmuş yapılardır.Çalışma grubu:  Komisyon tarafından kurulan özel çalışma alanlarına yönelik alt kurullardır.

ÖHK'nun Amaçları

Amaçlar Komisyonun amacı temel olarak  oda yönetimi ve diğer komisyonlarla eş güdüm içinde: I- Özel hekimlik alanında çalışan hekimlerin özlük haklarının geliştirilmesi, sorunlarının tanılanması, analizi ve çözüm için somut öneri ve adımların belirlenerek atılması; 
    II- Hekimlik alanındaki etik ve tıp sanatının değerlerinin geliştirilmesi, uygulanması; etik ve tıp sanatının icrası sorunlarının tanılanması ve giderilmesi için çaba sarf eder;
III- Hekimliği yüceltici ve topluma, insanlığa katkıda bulunacak yönde sağlık politikaları-uygulamaları-fikirleri geliştirmek
IV- Özel hekimlik alanındaki hekimlerin Oda’ya üyeliklerinin sağlanması, kayıt altına alınmaları, dayanışma duygusu sağlanması
V- Ülkemiz hekimlerinin başarılarını pekiştirici, ülke sınırları dışına namlarını olumlu şekilde taşıyıcı, özel hekimlik alanında verimliliği artırıcı, dünya genelinde olumlu örnek olunmasını sağlayıcı etkinlikler yapılması, bu anlamdaki başarıların hekimlerin girişimleriyle yapılması
VI- İlgili çalışmaların tamamının çağdaş etik normlara, tıbbi deontolojiye uygunluğunun korunarak yapılması
Çalışmanın hedefleri:
I- Hekim emeğinin değerini bulmasını sağlamak
II- Hekim dağılımı üzerinde topluma yararlı ölçütler kullanarak belirleyici olmak üzere Türk Tabipleri Birliği’ne yardımcı olmak
III- Veritabanı kullanımını her alanda yaygınlaştırarak doğru ölçütlerin kullanılmasına önayak olmak
IV- Ülke sınırları dışında hekimlik uygulamalarımızın örnek teşkil etmesini sağlamak
V- Hekimlik etiğine ve yasalara aykırı davranışların meslek örgütlerimizce de kınanmalarının ve cezalandırılmalarının sağlanması
Araç ve Yöntemler:
Bu amaçlar ve hedefler için kullanacağı araç ve yöntemlerden bir kısmı aşağıda yazılmıştır:
I- Çalışma grupları ve dış yardımlar aracılığıyla
a) Organizasyon: Özel hekimlik alanında çalışan hekimlerle ilişkilerin geliştirilmesi, olgunlaştırılarak temsilciliklerin ve diğer iletişim kanallarının oluşturulmaları ve geliştirilerek sürdürülmeleri;
b)  Bilgi –enformasyon: Özel hekimlik alanında çalışan hekimlerle ilgili bilgilerin oluşturulması, kayıt altına alınmaları ve analizi için veritabanına dönüştürülmesi;
c) Destek: özlük haklarının, etiğin, tıp sanatının geliştirilmesi, korunması, güvence altına alınması için
1-Bilgilendirme-kamuoyu çalışmaları: Hekimlik değerlerinin ne olduğu, ne olabileceği konusunda çeşitli iletişim kanalları kullanarak kamuoyunu ve tıp camiasını doğru bilgilendirme, hekimlerin emeklerinin yücelmesine katkıda bulunma;
2- Teşvik: Örnek sözleşme vb modeller oluşturarak bunları yaygınlaştırmak; ücret tarifeleri saptamak;  tanıtım kılavuzları hazırlamak;
3- Uygunsuzluklara karşı tavır: Hekimliği karalayıcı, aşağılayıcı, küçük düşürücü davranış biçimlerine karşı duyurular yayınlamak, ilgili meslek örgütlerine başvurmak
II- Alt kurullar aracılığıyla: Çalışma şekilleri itibarıyle farklılıklar olan hekimlerin biraraya gelmeleri

ÖHK'nun Çalışma ve Yapılanma Biçimi

Komisyon gönüllülük temelinde çalışır, ancak yönetim kurulu tarafından bu yönerge onaylandıktan sonra görevlendirilerek tüzel yetki ve sorumluluk temelinde çalışır. Komisyon iç işleyişinde özerk, amaçlarına yönelik çalışmalarında oda yönetim kuruluna ve diğer üyelere karşı sorumludur.
a) Üyelik: Komisyon odanın üyelerinden oluşur. Oda üyesi olmayan kişiler de yalnızca bir yürütme kurulu üyesince davet edildikleri takdirde toplantılara katılabilirler, ancak komisyon üyesi olamazlar, kararlara katılamazlar, komisyonu ve odayı temsil edemezler.
b) Yürütme Kurulu: Oda üyelerinden beş asil, iki yedek üye olarak seçilir. Seçimler yılda bir kez, Nisan ayı sonundaki ÖHK toplantısında, o yıl Tekirdağ Tabip Odası seçimleri var ise seçimden sonra ÖHK toplantısında yapılır ve ÖHK üyelerinin toplantıda var olan üye sayısının yarıdan bir fazlasının sağlanması ile seçilirler. Kurul kendi içinde bir koordinatör, bir de sekreter belirler. Komisyon koordinatörünün ve sekreterinin görev ve sorumluluklarını komisyon yürütme kurulu belirler. (Not:  İlgili görevlilerin görev tanımlarının yazılı olarak yönergede yer almaları, bunun için izleyen ÖHK toplantısında çalışılarak karara bağlanması kararı alınmıştır. Bu madde o nedenle var olan şekliyle geçici bir maddedir)
c) Komisyon toplantıları katılıma açık toplantılardır. Komisyon en az ayda 1 kez toplanır, toplantı sıklık sayısını ve yerini komisyon üyeleri belirler.
d)Karar mekanizması: Komisyonu ilgilendiren tüm kararlar komisyon toplantılarında ve/veya yürütme kurulu toplantılarında öncelikle uzlaşım, uzlaşım olmadığında çoğunluk desteğiyle alınır. Karar alınımında herhangi bir üyenin istemiyle oylamaya geçilebilir. Kararlar komisyon karar defterine geçirilir.
e) Komisyon içerisinde bir araya gelen beş veya daha fazla kişi tarafından gerek görülen durumlarda belirli alanlarda çalışmak için alt kurullar oluşturulabilir. Alt kurullar aldıkları kararları ÖHK toplantısına getirebilirler. Alt kurul tarafından getirilen karar ÖHK’nca uygun görüldüğü takdirde Oda Yönetim Kurulu’na iletilecektir. Alt kurul tarafından getirilen karar ÖHK’nca uygun görülmediği takdirde Oda Yönetim Kurulu’na iletilmeyecek; bu durumda alt kurula iade edilecektir. İlgili alt kurul kendi içinde durumu yeniden değerlendirecek; önerilen değişiklikleri yaparak ilgili kararı yeniden ÖHK’na son şekliyle yeniden tartışılmak üzere getirebilecektir. İlgili alt kurul, ilgili kararı hiçbir değişikliğe uğramaksızın aynı şekilde ÖHK’na yeniden getirdiği takdirde, konunun çözümü Oda Yönetim Kurulu’na bırakılacaktır.
f) Komisyon tarafından gerek görülen durumlarda belirli bir çalışmayı gerçekleştirmek için alt çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grupları söz konusu çalışma bittiğinde kendiliğinden dağılırlar.

Yürürlük ve Fesih

Bu yönerge oda yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten başlıyarak yürürlüğe girer. İptali komisyon üyelerinin çogunluğu ile olur. Oda yönetim kurulu(YK) bu yönergenin uygulanmadığını saptadığı durumlarda komisyonda yazılı olarak sorabilir ve düzeltme için uygun bir süre tanır.  Oda YK Komisyonun vereceği yanıta ve tanınan süreye rağmen sorunun çözülmemesi halinde bu yönergeyi fesih edebilir ve komisyondan yeni bir yönerge oluşturulmasını isteyebilir.


Toplantı Tarihi: 06.06.2016

Özel Hekimlik Komisyonu

Başkanın Adı ve Soyadı: Dr. İbrahim OKTAY

Azaların Adı ve Soyadı: Dr. Emel ERSÖZ, Dr. Murat DENİZ, Dr. Tolga KARA

KARARIN METNİ

 1. Özel Hekimlik Komisyonun bu dönem başkanlığına Dr. İbrahim Oktay’ın seçilmesine karar verildi.
 2. Özelde çalışan hekimlerin hakları ve sözleşmelerde dikkat edilecek hususlar konusunda bir panel düzenlenmesine ve konuşmacı olarak yetkin bir hukukçunun belirlenerek panele konuşmacı olarak davet edilmesine karar verildi. TTB’den de destek istenmesine karar verildi.
 3. Mümkün olduğunca her özel hastaneden komisyona katılım sağlanmasına karar verildi.

  Özel Hekimlik Komisyonu Üyeleri

 • İBRAHİM OKTAY - BAŞKAN
 • KAHRAMAN ŞAHİN
 • EMEL ERSÖZ
 • MEHMET ALBAYRAK
 • FULYA AYDIN
 • MURAT DENİZ
 • MERİÇ KUMBUL
 • LEVENT DUMAN
 • AYÇA ÜÇGÜL
 • TOLGA KARA