Sağlık Bakanlığı’nı Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Selma Güngör’ü görevine iade etmeye davet ediyoruz.

  • 76okunma

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi tarafından 24 Ocak 2018 tarihinde yapılan “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklaması sonrası; dönemin Merkez Konsey üyeleri gözaltına alınmış ve 7 günlük gözaltı sürecinden sonra serbest bırakılmışlardı. Sağlık Bakanlığı, TTB Merkez Konsey üyelerinin, üyeliklerinin düşürülmesi talebiyle açılan dava 29 Haziran 2018’de düşmüştü. Buna karşın TTB MK üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz “Devlet Memurluğundan Çıkarma” talebi ile yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiş, Dr. Selma Güngör’ün aile hekimliği sözleşmesi fesih edilmiştir.  Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş ise sözleşmesi 2 ay askıya alındıktan sonra görevine iade edilmiş, ardından 19 Kasım 2018 tarihinde Dr. Yaşar Ulutaş’a aile hekimliği sözleşmesinin Sağlık Bakanlığı Direktifi ile Adana Valiliği tarafından sonlandırıldığı tebliğ edilmiştir.


TTB, Türkiye halkının sağlığını korumak, geliştirmek için ulaşılabilir, nitelikli, sürekli, bütüncül sağlık hizmeti için çalışmak, meslek ahlakını korumak başta olmak üzere mesleğin, meslektaşlarının ve üyelerinin maddi, manevi haklarını korumak ve geliştirmek, tıp eğitiminin her alanında söz sahibi olmak için var gücüyle çalışmaktadır. Başta TTB olmak üzere meslek örgütlerinin varoluşlarının nedeni bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halini sağlamak ve bu iyilik halini sürdürmek için mücadele etmektir. Bu nedenle, Meslek örgütleri demokrasinin gereğidir ve vazgeçilmezidir. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey üyelerinin meslek örgütümüzde yürüttükleri görevleri, Devlet Memuru olarak yürüttükleri görevlerinden bağımsızdır ve Anayasa ile düzenlenen demokratik bir haktır. Sağlık Bakanlığın TTB Merkez Konseyi üyelerini, görevleriyle ilgisi olmayan nedenlerle memuriyetten çıkarma talebiyle soruşturması, Anayasa’nın meslek örgütleriyle ilgili hükümlerini hiçe sayması anlamına gelmektedir.Sağlık Bakanlığı’nın kendi bünyesinde çalışan TTB Merkez Konseyi üyesi üç hekimi cezalandırması, Meslek Örgütümüze anayasal olarak tanımlanmış yukarıda da sayılan görevlerin yerine getirilmesini engellemek anlamına gelmektedir.

Sağlık Bakanlığı’nı, hiçbir hukuksal ve idari dayanağı olmayan soruşturma ve görevden alma uygulamalarından vazgeçmeye,  TTB Merkez Konsey üyeleri Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Selma Güngör’ü görevine iade etmeye davet ediyoruz.


Tekirdağ Tabip Odası Yönetim Kurulu 

  • 76okunma