Tekirdağ Tabip Odası'ndan Tatil Günleri Çalışma Hakkında Açıklama

  • 1750okunma

Konu: Ulusal Bayram ve tatil günleri hakkında                  

Sayın Başhekim/ Genel Müdür/ Sorumlu Müdür Meslektaşımız;

Ulusal bayram ve tatil günleri hakkında kanun'a göre:'

“Madde 1– 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2– Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

 

A)Resmi bayram günleri şunlardır:

                                                            1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk   

                                                           Bayramıdır.          

         2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

         3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

                                                    B)Dini bayramlar şunlardır:

                                                            1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

                                                            2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C)(Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü                

     Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

D)(Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)

 

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

 

B) 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu ve diğer kanunlardaki hafta tatili ile ilgili hükümler saklıdır.

 

C) Yemek, içmek, giyinmek gibi zaruri ihtiyaçların giderilmesi için alışveriş yapılan dükkan ve mağazalar hakkında Hafta Tatili Kanununun Cumartesi günüyle ilgili hükümleri uygulanmaz.

Madde 4– Ulusal ve resmi bayramlarda yapılacak törenler Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren engeç üç ay içinde yayımlanır.

Madde 5– 27/5/1935 tarihli ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile bu Kanunda değişiklik yapan kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – (Ek:28/12/1999 - 4500/ 1 md.)

                                                    31 Aralık 1999 tarihi tam gün genel tatildir.

                                                    Mahiyetleri itibarıyla sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki 

                                                    hükümler saklıdır.

                                                    Madde 6 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Madde 7– Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                     1 – 22/4/2009 tarih ve 5892 Sayılı Kanunun geçici maddesi :

Geçici Madde 1– 1 Mayıs 2009 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması kararlaştırılan iş ve işlemler yürütülür. Kamu kurum ve kuruluşları bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

Madde 3– A) Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00'ten itibaren başlar.” hükümleri vardır.

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerimizin durumu 4857b sayılı iş kanunun hükümleriyle belirlenmiştir.

4857 sayılı kanunda:

'Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma

            Madde 44 - Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

            Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.

Genel tatil ücreti

            Madde 47 - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

        Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.'

 

şeklinde hükümler bulunmaktadır.

Sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadığı sürece çalışma gönüllülük usulüne tabidir. Ulusal bayram ve tatil günlerinde çalışılmaması nedeniyle ücretlerden kesiti yapılamaz.

SGK'nın bu tatil günlerinde provizyon vermesi kanun hükümlerinin üstünde bir durum değildir ve hekimlerin çalışmasını zorunlu kılan bir uygulama olarak değerlendirilemez.

Kanun hükmünde belirtildiği üzere, ulusal bayram ve tatil günlerinde çalışmak aksine bir hüküm olmadığı sürece çalışanın isteğine bağlıdır. Bu anlamda hekimlerin çalışmaya zorlanması hukuka ve genel mesleki işleyiş kurallarına aykırıdır.

Durum değerlendirileceği üzere; yanlış uygulamalara yer verilmemesi için hasta randevuları alınmaması yönünde gerekli duyarlılığın gösterilmesi; konunun meslektaşlarımızın özlük ve mesleki haklarını zedelemeyecek perspektifte ele alınması yönünde gereğini rica ederiz.

 

 

                                                                                                             Saygılarımızla

                                                                                                        TTO Yönetim Kurulu

  • 1750okunma